Regulamin

Regulamin świadczenia usług dla klientów korporacyjnych

1. Ogólne warunki świadczenia usług

Regulamin określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług oferowanych przez PRINICPES sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728) ul Bobrowiecka 1a , zwanym dalej Zleceniobiorcą.

 1. Niniejszy regulamin określa również zakres praw i obowiązków stron. Warunkiem skorzystania z oferowanych przez Zleceniobiorcę usług jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Jakiekolwiek zachowanie Klienta, które będzie sprzeczne z jego zobowiązaniami wynikającymi z Regulaminu, będzie równoznaczne z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zawartej Umowy. W takim przypadku Zleceniobiorca będzie uprawniony do skorzystania z uprawnień określonych w niniejszym Regulaminie, Kodeksie Cywilnym oraz innych aktach prawnych.
 2. Warunki i zasady sprzedaży Usług odnoszą się wyłącznie do przedsiębiorców.
 3. Informacje dotyczące Usług nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (składania ofert) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Złożenie zamówienia na Usługę przez Klienta za pośrednictwem Strony oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Cennik – cennik usług świadczonych przez Zleceniobiorcę. Podane ceny są wartościami netto.
  2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej za ustawowo wolne od pracy.
  3. Konsultant – osoba fizyczna będąca specjalistą z danej dziedziny.
  4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług przez Zleceniobiorcę.
  5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.trudnezadania.pl zawierająca między innymi informacje na temat Konsultantów, ich doświadczenia oraz specjalizacji.
  6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  7. Usługa – usługa polegająca na konsultacji z zakresu:
   a) zarządzania projektami i Interim Management,
   b) zarządzania zmianą,
   c) zarządzania kryzysowego,
   d) mediacji,
   e) wsparcia księgowego
   f) oraz z obszaru zwolnień grupowych.
   Możliwe jest skorzystanie z jednej lub kilku Usług.
 6. Zleceniobiorca – właściciel Strony wskazany na stronie internetowej przedstawiający zaproszenie do zawarcia umowy za pośrednictwem Strony.
 7. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, składająca zamówienie na Usługę.
 8. Wynagrodzenie – wynagrodzenie na rzecz Zleceniobiorcy za świadczenie Usług wymienionych w Zamówieniu.
 9. Zamówienie – złożona przez Klienta oferta zakupu Usług.
 10. Zawarcie umowy – zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Zleceniobiorcą następuje poprzez złożenie formularza Zamówienia przez Klienta na Stronie a następnie przyjęcie złożonego Zamówienia (oferty) przez Zleceniobiorcę w formie opisanej w Regulaminie. Za datę zawarcia umowy uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia Usługi do realizacji po przesłaniu Zamówienia przez Klienta za pomocą Strony.
 11. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnej przyczyny w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu mogą być w szczególności podyktowane koniecznością dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub innymi okolicznościami. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu dostarczenia nowego Regulaminu do Klienta. Użytkownicy są związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 12. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie, którego cel będzie równoważny lub możliwie najbardziej zbliżony do celu postanowień bezskutecznych.
 13. Materiały zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Konsultantów. Materiały dotyczące Konsultantów zostały zamieszczone na Stronie lub przekazane do zamieszczenia na Stronie przez Prawników. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i poprawność zamieszczonych danych, chyba że zamieszczenie błędnych danych wynika z winy Zleceniobiorcy.
 14. Klient nie otrzymuje bezpośrednich kontaktów do Konsultantów. Nie może również w trakcie trwania Umowy kontaktować się z Konsultantami świadczącymi Usługi bezpośrednio celem pominięcia w ustaleniach Zleceniobiorcy i niewypłacenia należnego mu wynagrodzenia. W przypadku Konsultantów, których zawód regulowany jest przepisami samorządowymi Konsultanci ci będą świadczyli usługi w ramach swoich specjalizacji i swoich działalności.

2. Zawarcie umowy i świadczenia Usług

 1. Przez zawarcie Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Zamówieniem i Regulaminem.
 2. Rejestracja na Stronie jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia na Usługę.
 3. Umowa jest zawierana w formie elektronicznej za pomocą Zamówienia na Stronie. Klient składając Zamówienie składa Zleceniobiorcy ofertę na zakup Usługi. Zleceniobiorca po zaakceptowaniu oferty Klienta i opłaceniu Usługi przystępuje do jej realizacji. Zawarcie Umowy następuje po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówionej Usługi do realizacji oraz opłaceniu Usługi.
 4. Zleceniobiorca ma każdorazowo prawo po weryfikacji Zamówienia, w szczególności do kontaktu z Klientem, w tym żądania dodatkowych materiałów i informacji.
 5. Klient składając Zamówienie na Usługę wypełnia formularz dostępny na Stronie podając wszelkie niezbędne dane.

3. Przyczyny odmowy świadczenia Usług

 1. Zleceniobiorca ma prawo odmowy świadczenia Usług w przypadku:
  1. braku możliwości technicznych świadczenia Usługi, o czym Klient zostanie poinformowany.
  2. Usługa byłaby niezgodna z obowiązującymi przepisami.
  3. podania przez Klienta błędnych lub nieaktualnych danych w Zamówieniu.
  4. niespełnienia przez Klienta warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.

4. Oświadczenia i obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz zakazu dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Zleceniobiorcy lub podmiotów z nim współpracujących następujących treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 2. W przypadku, gdy będzie to konieczne do prawidłowego świadczenia Usług Klient zapewni Zleceniobiorcy niezbędne wsparcie oraz przekaże inne, wspólnie uzgodnione dodatkowe informacje lub materiały.
 3. Klient jest zobowiązany do informowania Zleceniobiorcy bez zbędnej zwłoki o wszelkich zmianach czy wydarzeniach mogących mieć wpływ na realizację zamówionych Usług.
 4. W zakresie w jakim będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji Usług, wynikających z Zamówienia, Klient przekaże lub wyrazi zgodę na wykorzystywanie materiałów Klienta celem prawidłowego wykonania Usługi.
 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia Usług ze szczególną starannością i zgodnie z przepisami i z posiadanym stanem wiedzy.

5. Odpowiedzialność Stron

 1. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Zleceniobiorca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem.
 3. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść i jakość materiałów dostarczonych przez Klienta.
 6. Zleceniobiorca ma prawo natychmiastowego wstrzymania świadczenia Usług w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń i informacji udzielonych przez Klienta lub nie udzielenia niezbędnych zgód przez Uczestnika, jeżeli byłyby one konieczne.
 7. Klient zwalnia Zleceniobiorcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z wykorzystania treści, materiałów i informacji dostarczonych przez Klienta w celu realizacji Umowy. Klient zobowiązuje się, że jeśli osoba trzecia wystąpi z bezpośrednimi roszczeniami do Zleceniobiorcy w związku z wykorzystaniem przez Zleceniobiorcę treści, materiałów i informacji dostarczonych przez Klienta i realizacją przez Umowy, Klient dołoży wszelkich starań aby uwolnić Zleceniobiorcę od roszczeń osób trzecich w szczególności doprowadzi do wstąpienia w miejsce Zleceniobiorcy jako strony, zwolnienia z długu, przejęcia zobowiązania albo w inny sposób przystąpi do udziału w ewentualnym postępowaniu, (np. interwenienta lub uczestnika). Klient zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.

6. Wynagrodzenie

 1. Za wykonanie usługi zgodnie z Zamówienia, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z Cennikiem podanym na Stronie lub odrębnie uzgodnione pomiędzy Stronami w Zamówieniu.
 2. Aktualnie dostępne formy płatności wskazane są na Stronie.
 3. Strony oświadczają, że Wynagrodzenie opisane powyżej, zawiera wszelkie należności przysługujące z tytułu wykonania Usługi, chyba że Strony odrębnie i wyraźnie postanowią inaczej. Za datę płatności uważa się datę złożenia dyspozycji przelewu przez Klienta.

7. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PRINICPES sp z o.o.

 1. Zleceniobiorca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych następuje w celu realizacji Usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie, w tym marketingu produktów własnych.
 3. Klient przekazuje swoje dane dobrowolnie. Nieprzekazanie odpowiednich danych lub przekazanie danych niekompletnych lub nieprawdziwych będzie skutkować niemożnością zarejestrowania się Klienta na Stronie oraz niemożnością świadczenia zamówionej Usługi.
 4. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania.
 5. Zleceniobiorca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Klienta, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta.
 6. W przypadku wyboru formy płatności realizowanej przez serwisy zewnętrzne takie jak PayU, Przelewy24, PayPal itp. dane Klienta są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji tych płatności.

8. Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług, przysługują Zleceniobiorcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Zleceniobiorcę.
 2. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Stronie oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na Stronie nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Zleceniobiorcy.

9. Świadczenie Usług drogą elektroniczną

 1. Celem skorzystania z Usługi, Klient powinien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Google Chrome w wersji 42.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 36.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookie, minimalna rozdzielczość́ ekranu 1024 x 768.
 2. Strona wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Gromadzenie pozwala na zastosowanie ułatwień dla korzystających ze Strony oraz tworzenia statystyk oglądalności Strony.
 3. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.

10. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji z zachowaniem formy pisemnej lub poprzez odpowiedni formularz udostępniony na Stronie w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Usługi objętej Zamówieniem.
 2. W przypadku chęci złożenia reklamacji z tytułu świadczonej Usługi, prosimy o skontaktowanie się z Zleceniobiorcą drogą pocztową pod adresem wskazanym jako adres „do korespondencji” lub przy użyciu formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej..
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  1. dane Klienta umożliwiające jego identyfikację,
  2. numer Zamówienia, jeżeli taki numer został nadany,
  3. data wykonania Usługi,
  4. opis stwierdzonych przez Klienta naruszeń lub nieprawidłowości w wykonywaniu zamówionej Usługi,
  5. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Warunkiem prawidłowego świadczenia Usługi jest przekazanie przez Klienta prawdziwych i rzetelnych informacji odnoszących się do sytuacji będącej podstawą świadczonej Usługi.
 5. W przypadku udzielenia wadliwej i niezgodnej z informacjami pozyskanymi od Klienta informacjami Klient uprawniony jest do pisemnego złożenia reklamacji Usługi w terminie 14 dni od dnia wykonania Usługi. Termin ten uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem Klient wysłał do Zleceniobiorcy reklamację za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub przesłał mailem na wskazany adres mailowy.
 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta niezwłocznie przy czym nie później niż 30 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany przez niego adres e-mail lub pisemnie.
 7. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi ograniczona jest wyłącznie do równowartości zapłaconego Wynagrodzenia.

11. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zleceniobiorcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych Umów.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.